margolari -
Oleg Solovyov

Улица Пестеля, Церковь, 86x40, paper, gouache, 2002