Painter -
Oleg Solovyov

street Pestelya, Church, 86x40, paper, gouache, 2002