maler -
Oleg Solovyov

Anichkov bro, 80x40, papir, gouache, 2002