skilder -
Oleg Solovyov

Anichkov brug, 80X40, papier, gouache, 2002